STANOVY

ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, z. s.

 

1. Základní ustanovení

 

1.1. Česká společnost pro technickou normalizaci, z. s., dále jen ČSTN, je samosprávný dobrovolný spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. ČSTN je samostatnou právnickou osobou.

1.3. ČSTN působí na území České republiky, jejím sídlem je Praha 1, Novotného lávka 5.

1.4. Název: Česká společnost pro technickou normalizaci, z. s.    

1.5. ČSTN používá podle potřeby název v jazyce anglickém Czech Standardization Society, v jazyce německém Tschechische Gesellschaft für Normung, v jazyce francouzském Association Tchèque de Normalisation.

 

2. Účel ČSTN

 

ČSTN sdružuje fyzické a právnické osoby zabývající se technickou normalizací a ostatní zájemce o technickou normalizaci. Za své poslání považuje především napomáhání rozvoji technické normalizace a jejímu širšímu uplatnění zejména v technické praxi. Zastupuje členy ČSTN a podporuje jejich společné profesní zájmy.   

Činnost ČSTN je zaměřena zejména na:

a) podporu komplexního rozvoje a uplatňování technické normalizace ve všech oblastech vědy, techniky a hospodářství;

b) získávání a vyhodnocování poznatků z uplatňování technické normalizace v praxi a jejich využití k odstraňování nedostatků a usměrňování státní politiky v této oblasti;

c) podporu odborného a všestranného kulturního rozvoje a společenského života členů;   

d) zvyšování společenské prestiže a vytváření podmínek pro práci v oblasti technické normalizace, prosazování a ochranu zájmů pracovníků technické normalizace;

e) podporu mezinárodní spolupráce a organizování spolupráce českých a zahraničních odborníků na poli technické normalizace;

f) podporu rozvoje teoretických základů technické normalizace;

g) osvětovou činnost, spolupráci se středními a vysokými školami, výrobci, ústavy, úřady a  ostatními spolky;

h) spolupráci při organizování a koordinaci normalizační činnosti;  

i) poskytování komerčních služeb a činností, např. pořádání kursů, školení, přednášek a instruktáží, vypracování expertizních posudků, poradenskou činnost, zpracování technických norem a normalizačních předpisů, zajišťování technických překladů.

 

3. Členství v ČSTN, práva a povinnosti člena

 

 3.1. Členem ČSTN může být fyzická osoba starší 18 let, která podporuje její činnost nebo právnická osoba, která může přispět k dosažení cílů ČSTN.

 3.2. Členství fyzických osob v ČSTN  může být řádné nebo čestné, členství právnických osob jen řádné. V případě právnické osoby může být dohodnout počet jejích zaměstnanců, kteří mohou využívat výhod fysické osoby jakožto člena ČSTN.

 3.3. Návrhy na členství v ČSTN přijímá výbor ČSTN. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor, o přijetí za čestného člena rozhoduje Valná hromada ČSTN.

 3.4. Práva člena ČSTN:

        a) podílet se na veškeré činnosti ČSTN;

        b) volit a být volen do všech orgánů ČSTN;

        c) podávat návrhy, stanoviska a připomínky;

        d) požadovat informace a vysvětlení od výboru ČSTN;

        e) využívat výsledky činnosti ČSTN;

        f) požadovat podporu ČSTN ve smyslu stanov;

        d) získávat tiskoviny vydávané ČSTN.

3.5.  Povinností člena ČSTN:

        a) spolupracovat k dosažení cílů ČSTN;

        b) upozorňovat výbor ČSTN na skutečnosti, které jsou v rozporu s cíli a záměry ČSTN;

        c) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty a usnesení Valné hromady ČSTN;

        d) hradit členský příspěvek na činnost ČSTNve výši a v termínech stanovených Valnou hromadou ČSTN;

        e) hájit zájmy ČSTNa jejich členů a svou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména ČSTNv České republice i v zahraničí.

 3.6. Členství zaniká

        a) písemným oznámením člena o vystoupení;

        b) vyloučením pro hrubé porušování stanov nebo poškození zájmů ČSTN. O vyloučení rozhoduje na návrh výboru Valná hromada ČSTN;

        c) úmrtím člena;

        d) zánikem ČSTN.

            

 

4. Orgány ČSTN

 4.1.  Orgány ČSTN tvoří:

         a) Valná hromada ČSTN;

         b) Výbor ČSTN, který tvoří předseda, jednatel (tajemník) a další členové;

         c) Auditor ČSTN;

         d) Odborné skupiny  ČSTN.

4.2.  Orgány ČSTN jsou volené. Volba je tajná, pokud nadpoloviční většina přítomných na Valné hromadě nerozhodne o možnosti volby aklamací. Valná hromada může stanovit případy, ve kterých je k přijetí návrhu nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů. Se zánikem ČSTN musí vyslovit souhlas nejméně dvě třetiny všech členů.

4.3.  V případě, že před skončením funkčního období některý člen výboru rezignuje nebo ztratí členství v tomto orgánu z jiného důvodu, lze doplnit počet kooptací z členů ČSTN až do výše jedné třetiny celkového počtu členů výboru.

4.4.  Kooptovaného člena výboru přijímá výbor nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru. Kooptace musí být potvrzena na nejbližší Valné hromadě.

4.5.  Rezignuje-li auditor nebo ztratí-li svou funkci z jiného důvodu, vyrozumí o této skutečnosti výbor do 30 dnů členy ČSTN. Nový auditor musí být zvolen na nejbližší řádné nebo mimořádné Valné hromadě svolané podle bodu 5.1.1.

 

 

5. Působnost orgánů ČSTN

 

5.1. Valná hromada ČSTN

5.1.1. Valná hromada ČSTN je nejvyšším orgánem ČSTN. Řádnou valnou hromadu svolává předseda ČSTN nebo z jeho pověření jednatel (tajemník) ČSTN zpravidla 1x za rok.

          Na návrh jedné třetiny členů ČSTN musí výbor ČSTN svolat do osmi týdnů mimořádnou Valnou hromadu.

5.1.2. Členové ČSTN musí být písemně informováni o konání Valné hromady nejméně 14 dní předem a dostatečně včas o jiných setkáních, pořádaných ČSTN.

5.1.3.Valná hromada projednává a schvaluje:

          a) stanovy ČSTN a jejich změny;

          b) zprávy o činnosti výboru ČSTN;

          c) zprávy auditora ČSTN;

          d) program činnosti ČSTN;

          e) zprávy o hospodaření a rozpočet ČSTN;

          f) ostatní otázky, které předloží k projednání výbor nebo členové ČSTN.

 

5.1.4. Valná hromada volí členy volených orgánů.

5.1.5. Valná hromada rozhoduje o rozdělení, sloučení, sdružení nebo o jiných organizačních změnách ČSTN a také o jejím zániku.

5.1.6. Valná hromada rozhoduje spory v ČSTN nebo o způsobu jejich řešení.

 

 

5.2. Výbor ČSTN

5.2.1. Výbor ČSTN je volen Valnou hromadou na dobu 5 let.

5.2.2. Výbor volí ze svého středu předsedu, jednatele (tajemníka) a podle potřeby další funkcionáře.

5.2.3. Předseda výboru ČSTN je statutárním orgánem ČSTN. Reprezentuje ČSTN navenek a zodpovídá za její řádný chod. Předseda ČSTN může své kompetence přenést na jiné členy výboru ČSTN, a to písemným pověřením.

5.2.4. Jednatel (tajemník) ČSTN zajišťuje organizační, administrativní a další činnosti nezbytné pro správný chod  ČSTN a z pověření předsedy ČSTN vede jednání s externími subjekty.

5.2.5. Výbor využívá ke vzájemné komunikaci a jednání dostupných technických a jiných prostředků, k osobnímu jednání se schází podle potřeby. Jednání výboru svolává předseda ČSTN nebo jím pověřený člen výboru.

5.2.6.  Výbor ČSTN zejména

           a) zajišťuje činnost ČSTN v souladu se stanovami a programem činnosti;

           b) organizuje přípravu a průběh Valné hromady;

           c) předkládá Valné hromadě zprávy o činnosti a o hospodaření, návrhy programů práce a další návrhy;

          d) zřizuje odborné skupiny z členů ČSTN k řešení stanovených problémů, schvaluje návrhy a zprávy o jejich činnosti;

          e) přijímá nové členy ČSTN;

          f) vypracovává pro fyzické a právnické osoby a úřady návrhy, stanoviska a doporučení;

          g) zajišťuje mezinárodní spolupráci;

          h) řídí poskytování komerčních služeb a činností ČSTN.

 

 

5.3.  Auditor ČSTN

 

5.3.1. Auditora ČSTN volí Valná hromada ČSTN na dobu 5 let.

5.3.2. Auditor má právo zúčastnit se jednání kteréhokoliv orgánu ČSTN.

5.3.3.  Auditor kontroluje hospodaření s majetkem ČSTN a předkládá Valné hromadě zprávu o výsledku hospodaření.

5.3.4.  Auditor má právo přizvat si k provedení auditu dva členy ČSTN.

 

 

5.4. Odborné skupiny ČSTN

 

5.4.1.  K řešení určitého problému, skupiny problémů nebo ke koordinaci činnosti mohou být  z členů ČSTN vytvořeny dočasné neb stálé odborné skupiny. Tyto skupiny schvaluje Valná hromada ČSTN, v období mimo jednání Valné hromady tak může učinit výbor  

  ČSTN.

5.4.2.  Odborná skupina si ze svého středu zvolí předsedu a případně další funkcionáře.

5.4.3.  Odborné skupiny řídí výbor ČSTN, kterému odborné skupiny podávají pravidelně zprávy o své činnosti.

5.4.4.  Při zániku ČSTN zanikají i všechny odborné skupiny ČSTN.

 

5.5. Zpravodaj ČSTN

 

5.5.1.  ČSTN vydává podle potřeby Zpravodaj ČSTN, ve kterém informuje členy ČSTN a další zájemce o různých odborných otázkách, o práci výboru a odborných skupin, o pořádání konferencí, seminářů, kursů, přednášek, hospodaření a o dalších důležitých otázkách.

5.5.2.  Zpravodaj ČSTN se vydává v elektronické podobě a zveřejňuje se na webových stránkách ČSTN. V odůvodněných případech může být Zpravodaj ČSTN vydán v tištěné podobě.

 

6. Majetek a hospodaření ČSTN

 

6.1. ČSTN nabývá majetku, který se stává jejím vlastnictvím a slouží k zajištění její činnosti.

6.2.  Majetek ČSTN tvoří zejména:

        a) věci movité, nemovité a jejich výnosy;

        b) členské a jiné příspěvky členů;

        c) peněžní hotovosti, vklady, cenné papíry a výnosy z nich;

        d) dotace, subvence, dary;

        e) výnosy z vlastní podnikatelské činnosti.

 

6.3.  Majetek ČSTN spravuje výbor, který odpovídá za hospodárné a účelné nakládání  s majetkem.

6.4.  O výši členských a jiných příspěvků členů (zápisné apod.) rozhoduje Valná hromada.

6.5.  ČSTN si může k provádění běžných plateb zřídit účet u peněžního ústavu.

6.6.  ČSTN může využívat služeb účtárny a dalších odborných útvarů Českého svazu vědeckotechnických společností, jehož je zakládajícím členem.

6.7. Při zániku ČSTN zřídí Valná hromada likvidační komisi, která navrhne způsob likvidace majetku.

 

 

 7. Závěrečná ustanovení

   

7.1.  ČSTN je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností, který je  nástupnickou organizací Československé vědeckotechnické společnosti.

7.2.  ČSTN je nástupnickou organizací Československé společnosti pro technickou normalizaci, jejíž stanovy byly registrovány na MV ČR dne 29. 4. 1997, ve znění pozdějších změn přijatých Valnou hromadou ČSTN dne 3. června 2009.  ČSTN tak v plném rozsahu přejala práva a závazky bývalé Československé společnosti pro technickou normalizaci pro území České republiky.

7.3.  Na základě rozhodnutí Valné hromady se ČSTN může sdružit s jinou právnickou osobou nebo stát se jejím členem, pokud je to v souladu s těmito stanovami.

7.4.  Tyto stanovy ČSTN byly přijaty 25. Valnou hromadou ČSTN dne 23. 6. 2015 a tímto dnem nabývají platnosti.

7.5.  Tyto stanovy ČSTN nabývají účinnosti zapsáním do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

***

 

         Městský soud v Praze, veřejný rejstřík, potvrdil přijetí a zařazení těchto Stanov do spisu dopisem ze dne 17. 10. 2015.

leden 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Žádné události
381638