Úvod

Česká společnost pro technickou normalizaci (ČSTN) je dobrovolné neziskové občanské sdružení osob, které aktivně pracují v oblasti tvorby, zavádění a používání technických norem a ostatní normativní dokumentace na úrovni interní, národní a mezinárodní, a nebo které se zabývají uplatňováním technické normalizace ve všech oblastech, vědy, techniky a hospodářství a dále všech ostatních zájemců o tuto oblast.

Česká společnost pro technickou normalizaci (ČSTN) je zákládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností a navazuje tak na bohatou tradici technického vzdělávání

ČSTN zprostředkovává pro své členy i další zájemce získání nejnovějších informací z oboru technické normalizace a příbuzných oborů, umožňuje výměnu názorů a zkušeností mezi tvůrci a uživateli technických norem na straně jedné a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a případně s dalšími institucemi na straně druhé.  ČSTN je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností.