Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobnictvo Slovenskej republiky

Seznam Technických komisí na Slovensku

https://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/technicka_normalizacia/poradne_organy/Zoznam%20TK%20s%20predsedami_9.3.20.pdf

 Terminologická databáze

https://www.unms.sk/?Informacie-o-terminologickej-databaze

Evropské a mezinárodní technické normalizační  komise

https://www.unms.sk/?technicke_komisie

 Slovenská společnost technické normalizace

http://sstn.sk/