Ocenění Plaketou za rozvoj spolupráce za rok 2021

Zveřejněno: sobota 4. prosinec 2021

Český svaz vědeckotechnických společností z. s. (ČSVTS) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), jako vyjádření své nadstandardní spolupráce, tradičně na podzim oceňují jednu osobnost z členského spolku ZSVTS a jednu osobnost z členského spolku ČSVTS oceněním Plaketa za rozvoj spolupráce. Tímto oceněním oba svazy vyjadřují uznání a poctu jednotlivcům za jejich významný přínos v oblasti vědy a techniky a v rozvoji česko-slovenských vztahů jednou za rok.

Na základě nominace Slovenské spoločnosti pre techniku prostredia byl Plaketou za rozvoj spolupráce oceněný Ing. Gustav Chwistek, předseda České společnosti pro technickou normalizaci za dlouholetou odbornou spolupráci a za významnou spolupráci na tvorbě a připomínkování národních, evropských a mezinárodních technických norem. 

Spolek ČSTN (Česká společnost pro technickou normalizaci z. s.) pod novým vedením

Zveřejněno: neděle 22. listopad 2020

Koncem listopadu 2019 bylo na Valné hromadě zvoleno nové vedení spolku ČSTN. Pro zlepšení operativy byl snížen počet členů výboru na současných 7. Stejně jako v ostatních spolcích, probíhá činnost v současné koronavirové době pomocí videokonferencí. Od března 2020 náš výbor spolku ČSTN uskutečnil 5 videokonferencí, na kterých byly provedeny důležité změny v organizaci. Jednalo se o zvolení nového jednatele spolku a rozhodnutí o zrušení nájmu v budově ČSVTS v Praze. Již nyní, téměř po 5 měsících od tohoto rozhodnutí, začíná mít finanční rozpočet kladný výsledek a záměr členů výboru považujeme za velmi pozitivní.

Zasedání na 1. Valné hromadě po zvolení nového výboru spolku ve Znojmě dne 14.9.2020, jehož se zúčastnilo 70% členů ČSTN, bylo spojeno se seminářem na aktuální témata. Anotace přednášek jsou na našich nových webových stránkách (www.cstn.cz). Pro ilustraci uvádím přednášená témata včetně lektorů:

Ocelářství aktuální otázky vývoje (Ing. Toman, Ing. Hájek, Ing. Dufek)

Problematika OZE-Obnovitelné zdroje energie (TS Třanovice - Ing. Krzywoń)

Poskytování odborných činnosti pro technické komise při tvorbě norem (Consulab - Ing. Hadrava)

Používání tech. norem v nevýrobních firmách (Zdar, Žďár n. S. - Ing. Beran)

Přednosti využívání SW EviNor v TŽ a.s. Třinec (Ing. Turoňová)

Ocelové bezešvé trubky podle ISO 3183:2020 (LTP Ostrava - Ing. Gemrot)

Pro přehlednost uvádím i témata na minulém semináři konaného v Praze 20.11.2019:

Světový inženýrský konvent (WEC-World Engineers Convention) - říjen 2023 Praha (Ing. Jiří Kratochvíl)

Zkušenosti s vyučováním technické normalizace na VŠ a SŠ (Ing. Václav Voves)

Firemní plovoucí licence národních normalizačních orgánů (Ing. Zdeněk Liška)

Ocelářská unie - CTN (Centrum technické normalizace) pro hutnictví v ČR (Ing. Taťána Ujházy)

Co je připravováno v nejbližší době?

Hlavní činností ČSTN je podpora komplexního rozvoje a uplatňování technické normalizace ve všech oblastech vědy, techniky a hospodářství. V únoru t. r. jsme se dohodli na spolupráci s organizací ČAS (Česká agentura pro standardizaci) v oblasti pořádání seminářů.

Plánujeme uspořádat přednáškový blok na téma normy ISO 50001 (Hospodaření s energiemi) s autorem komentáře k této normě a také s odpovědným auditorem pro tuto oblast. Přednášky hodláme pořádat rovněž v Domě techniky Ostrava, kde již řadu let působí naše pobočka spolku - Komise technické normalizace při občanském sdružení SMS VTSaP (Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společnosti a poboček).

Pro přiblížení činnosti naší pobočky v DT Ostrava uvádím přehled témat na poslední akci v 6/2019:

Otázky a odpovědi o elektromobilitě z pohledu firmy SMART EV

Příprava vodíkové technologie pro dopravu v MSK

Problematika SW EviNor - zkušenosti od zákazníků

Aktuální informace v oblasti hutnictví železa

Semináři jako obvykle předcházela exkurze do vybraného závodu - tentokrát do firmy Liberty Tubular Products Ostrava. Za dvacetiletou dobu fungování Komise jsme navštívili spoustu okolních firem s erudovanými průvodci.

Nové vedení spolku má zájem, aby členové přispívali svými návrhy na pořádání seminářů a taky na nich aktivně vystupovali se svými zkušenostmi, a to nejen v oblasti technické normalizace.

V současné době není již výrobní jednotky nebo servisního střediska, které by nemělo audit procesu kvality dle norem ISO 9001 nebo v oblasti životního prostředí podle ISO 14001. Postupně jsou samozřejmě zaváděny i další normy z oblasti BOZP, a tak praktické rady s řešením těchto standardů jsou určitě lákavé pro širší okruh posluchačů. I v těchto oblastech mohou členové našeho spolku prezentovat vlastní zkušenosti ze svých firem.

Již řadu let spolupracujeme s organizaci DIN-ANP  Norimberk , kde v minulosti jsme se téměř vždy účastnili jejich akci , které byly pro nás i inspiraci pro naše semináře. Nyní v době Covid-19 akce probíhají jen elektronicky.

V roce 2022 uplyne 100 let od vzniku Československé normalizační společnosti, kdy přesně 28.12.1922 prof. Vladimír List společně s tehdejším ministrem obchodu zahájil činnost této organizace. Do výročního data nám už moc času nezbývá a tak předpokládám, že náš spolek ČSTN, který je i zakládajícím spolkem ČSVTS, dokáže být navzdory současné velmi složité době kreativní ve výběru přednášek a přispěje svými akcemi k ještě hlubšímu poznání tohoto oboru lidské činnosti, bez kterého se výroba, obchod a služby již v dnešním světě neobejdou.

Ing Gustav Chwistek

předseda ČSTN

www.cstn.cz

Zpravodaj ČSVTS

Zveřejněno: sobota 21. listopad 2020

Nové číslo Zpravodaje ČSTN, který vyšel v listopadu 2020 naleznete zde. Na straně 25 je článek za náš spolek ČSTN

Ing. Gustav Chwistek, předseda ČSTN

Spolek ČSTN (Česká společnost pro technickou normalizaci) pod novým vedením

Zveřejněno: pondělí 6. duben 2020

Koncem listopadu 2019 na valné hromadě spolku ČSTN bylo rozhodnuto ve volbácho novém vedení. Hlavním důvodem bylo provedení snížení počtu členu výboru pro zlepšení operativy spolku, jelikož činnost probíhá zejména on-line e-maily jak i v obdobných menších spolcích. Dalším záměrem spolku je obnovit základnu členů jak fyzických tak právnických osob, zaměřit se na obecnější přednášky pro větší zájem účastníků a tím být aktivním spolkem mezi ostatními spolky pod křídly ČSVTS.

Zasedání valné hromady předcházel seminář na aktuální témata, která jsoui navedená v plném textu na našich nových webových stránkách společnosti ČSTN (www.cstn.cz). Pro ilustraci uvádím přednášená témata včetně lektorů:

Světový inženýrský konvent (WEC-World Engineers Convention)-říjen 2023 Praha (Ing Jiří Kratochvíl)
Zkušenosti s vyučováním technické normalizace na VŠ a SŠ (Ing Václav Voves)
Firemní plovoucí licence národních normalizačních orgánů (Ing Zdeněk Liška)
Ocelářská unie-CTN (Centrum technické normalizace) pro hutnictví v ČR(Ing Taťána Ujházy)

Co je připravováno v nejbližší době?

Tak jak je uvedeno ve Stanovách spolku, hlavní činnosti je podpora komplexníhorozvoje a uplatňování technické normalizace ve všech oblastech, vědy, techniky a hospodářství. V měsíci únoru 2020 jsme navázali spolupráci s organizací ČAS (Česká agentura pro standardizaci), kde byla dohodnuta vzájemná spolupráce v pořádání seminářů. V nejbližší době máme záměr uspořádat přednáškový blok na téma normy ISO 50001 (Hospodaření s energiemi) s autorem komentáře k této normě a i s odpovědným auditorem pro tuto oblast.Tento blok přednášek hodláme uspořádat v DT Ostrava v 6/2020 (?), kde již řadu let působí pobočný spolek ČSTN- Komise technické normalizace při občanském sdružení SMS VTS a P (Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček). Kromě této akce jsme měli v plánu i návštěvu ve Werk Aréně Třinec tj. 3. ročníku Mezinárodní výstavy technických novinek patentů a vynálezů včetně přednášek zástupců z ÚPV (Úřad průmyslového vlastnictví). Bohužel akce je odvolána a má i již nyní nový termín 8. - 10. 6. 2021. Poslední akce v DT Ostrava v 6/2019 měla velký úspěch pro přednášky na aktuální témata. Seminář obvykle předcházela exkurze do vybraného závodu - tentokráte Liberty Tubular Products Ostrava. Za 15 letou dobu trvání této komise jsme navštívili cca 20 okolních firem, u kterých i když někdy letmý pohled na výrobu zanechal pro účastníky mnoho dojmů. Níže uvádím přehled o přednáškách na posledním semináři, kde se oblast technické normalizace týká i těchto nových oborů a v řadě případu předmětné normy jsouv řízení:

Otázky a odpovědi o elektromobilitě z pohledu firmy SMART EV, Příprava Otázky a odpovědi o elektromobilitě z pohledu firmy SMART EV, Příprava vodíkové technologie pro dopravu v MSK, Problematika SW EviNor-zkušenosti od zákazníků a Aktuální informace CTN v oblasti hutnictví železa.

Nové vedení spolku má zájem, aby jak fyzické tak právnické osoby přispívaly svými návrhy na pořádání seminářů a taky aktivně vystupovali se svými zkušenosti v oblasti technické normalizace. V současné době není již výrobní malé, střední či velké firmy, která by neměla audit procesu kvality dle norem ISO 9001 nebo ISO 14001 z oblasti životního prostředí. Samozřejmě i další normy z oblasti BOZ - ISO 45001 jsou postupně zaváděny a tak praktické rady s řešením těchto standardů určitě jsou pro širší klientelu posluchačů.

V roce 2022 uplyne 100 let od vzniku Československé normalizační společnosti, kdy přesně 28. 12. 1922 prof. Vladimír List společně s tehdejším ministrem obchodu zahájil činnost této organizace. Do tohoto roku nám už toho moc nezbývá a tak předpokládám, že náš spolek ČSTN, který je i zakládajícím spolkem ČSVTS,v současné velmi složité době bude kreativní ve výběru přednášek a přispěje svými akcemi k ještě hlubšímu poznání tohoto oboru lidské činnosti bez kterého výroba,obchod a služby se ve světě již neobejdou.

Ing Gustav Chwistek, předseda ČSTN