Jubileum technické normalizace v Domě techniky Ostrava

Zveřejněno: čtvrtek 11. srpen 2022

Akce se konala 10. a 11.  5.2022 v rámci komise technické normalizace při Slezskomoravském spolku vědeckotechnických společnosti a poboček z.s. v Ostravě v souvislosti se 100. výročím technické normalizace v českých zemích.

Přednášková část byla zahájena jednatelem DT Ostrava a poté předsedou spolku ČSTN, kteří

seznámili účastníky s úskalími ve svých organizacích v době pandemie a úspěšném překonání tohoto období.

Hlavní blok přednášek se týkal všeobecně historie technické normalizace ve světě a vývoj
od prvopočátků v českých zemích až do současnosti. Uvedená přednáška Ing. Tomáše Mlčáka, Ph.D. z VŠB-TU FEI v Ostravě, velmi výstižně popisující chronologický vývoj tohoto oboru , je uvedena  na webových stránkách našeho spolku (www.cstn.cz). Pro informaci sděluji, že v tomto jubilejním roce členové ČSTN pro popularizaci tohoto někdy opomíjeného oboru vytvořili kvízové otázky, které je možno rovněž nalézt na našem webu a vyzkoušet si vlastní znalosti z historie a současnosti technické normalizace.

Opět mezi nás zavítal zástupce z Centra energetických a enviromentálních technologii a zároveň Výzkumného energetického centra při VŠB-TU Ostrava – Ing, Jan Skřínský, Ph.D., který přednesl poutavě problematiku plánovaného využití vodíku v dopravě v MSK s řadou vysvětlení pojmů zelený, modrý, šedý vodík, jeho čištění při výrobě včetně již zavedených technických norem v tomto oboru. Byla diskutována problematika přípravy výroby oceli ze zeleného vodíku ve Švédsku, kde v roce 2030 huť v Norrbottenu má vyrábět touto technologii 5 mil. tun ročně!

Pro odlehčení odborné tematiky z našeho oboru byl přizván Mgr. Petr Michník z Hyundai Motor Manufacturing Czech, který se věnoval přehledu výroby vozidel HYUNDAI v Nošovicích a ve světě s důrazem na elektromobilitu a také problematiku vývoje vozidel na vodík (v současnosti se vyrábí
Hyundai Nexo, který se v ČR prozatím pro chybějící plnicí stanici na vodík neprodává. V této souvislosti bylo i sděleno, že první plnička na vodík v ČR bude otevřena již v 5/2022 v areálu DOV Vítkovic. Zástupce HMMC k problematice „Green deal“ dále sdělil, že v současné době připravuji
v Nošovicích instalaci fotovoltaických článků na téměř 80% střech výrobních hal. Přebytky elektřiny budou sloužit pro výrobu zeleného vodíku.

Nechyběla ani přednáška k dopravě po železnici, kterou přednesl Ing. Jan Čihák, Správa železnic (dříve SŽDC). Na mnoha případech bylo obrazně dokumentováno, kde všude technické normy jsou vedeny a důraz byl položen na propojení činnosti normalizačních komisi CEN a ISO, bez kterých
se drážní součinnost v zajištění provozu železničních sítí neobejde. Byli jsme i seznámeni
s plánovanými koridory v ČR a také byla diskuse o italské síti železnic Frecciarossa, TGV a dalších.

Závěr akce již tradičně jak v minulosti patřil zástupkyni Ocelářské unie Praha Ing. Taťáně Ujházy, která nám přednesla zprávu o tom, jak si ocelářství vedlo v době pandemie a nyní během válečného konfliktu na Ukrajině. Zajímavosti byl údaj o propadu spotřeby v EU v době pandemie (50%),
o současných cenách za emisní povolenky (80Eur/t), celkové výrobě oceli ve světě (1,95 mld t)
z toho 57% Čína, Evropa tvoří 15%. Seznámení jsme byli s revidovanými technickými normami
z oboru hutnictví železa a z práci CTN (Centrum technické normalizace , kterou zastřešuje Ocelářská unie Praha.

V diskusi byla zajímavá informace z organizace ČAS (Česká agentura pro standardizaci), že počínaje 1. 9. 2022 bude pro studenty středních škol a učilišť bezplatně zpřístupněn fond ČSN technických norem (obdobně jako již funguje pro VŠ). Z MSK má o tuto novinku prioritně zájem SOŠ Frýdek - Místek a SŠPU Opava. O obdobných záměrech se vzděláváním nám sdělili informace i zástupci SSTN Bratislava. Taky jsme byli vedením firmy NORMSERVIS Hamry n/Sázavou uvědoměni,
že v nejbližší době organizace ČAS poskytne jednotlivé ČSN normy v elektronické podobě (pdf). Představitel firmy TEMA-IHS Praha informoval nás o paketech zahraničních technických norem
pro firemní on-line přístup, zejména pro tlakové nádoby, železné a neželezné materiály, defektoskopii a další. Taktéž bylo připomenuto, že jeden z našich členů spolku ČSTN participuje na přípravách „inženýrské olympiády“ pořádané ČSVTS Praha (WEC 2023 - 7th Word Engineers Convention)
ve dnech 11. - 13. 10. 2023 v Praze v Paláci kultury.

Když jubileum, tak doprovodný program v Ostravě byl tentokráte zvolen tak, abychom si ty oslavy zapamatovali. Zvolil jsem vysokopecní okruh v DOV (Dolní oblast Vítkovic), který všechny nadchl a určitě v příštím roce bude v programu uhelný okruh (důl Hlubina a koksovna) v tomto originálním
multifunkčním muzeum v Ostravě z dílny architekta Josefa Pleskota.

Závěr patřil potravinářskému gigantu v ČR a to exkurzi do firmy MARLENKA, kde u šálku kávy
a pamlsků z provenience této firmy jsme ukončili tuto jubilejní akci.

Poznámka:

Dne 13. 10. 2022 pořádá ÚNMZ Praha oficiální oslavy 100. výročí technické normalizace v českých zemích a náš spolek ČSTN připravuje závěrečnou letošní akci 30. 11. 2022 v Praze v ústředí ČSVTS Praha na Novotného lávce. Program akce bude řešen na valné hromadě a semináři ČSTN
v Čejkovicích ve dnech 12. - 13. 9. 2022.

Ing. Gustav Chwistek

předseda ČSTN

8.8.2022

 

SVĚTOVÝ INŽENÝRSKÝ KONVENT WEC 2023

Zveřejněno: čtvrtek 9. červen 2022


wec 2023 logo5

PREZENTACE KONVENTU

 

 

Seminář ČSTN A SSTN Ostrava 2022

Zveřejněno: neděle 10. duben 2022

Česká společnost pro technickou normaalizace a Slovenská spoločnosť pre technicků normalizáciu pořádají Seminář 10. a 11. května 2022 v Ostravě

Cenu za celoživotní zásluhy v oblasti technické normalizace získal Josef Oboňa

Zveřejněno: čtvrtek 31. březen 2022

Pan Josef Oboňa se v oblasti technické normalizace pohybuje už více než šest desítek let. V roce 1959 začínal v technické normalizaci Škoda Plzeň jako materiálový technik v podnikové normalizaci. V roce 2005 pak doslova prodal oddělení firmě Ferrum, s. r. o, s personálem i archivem norem platných, historických, technických pomůcek a dokladů. Od té doby pracuje jako materiálový specialista rmy Ferrum Plzeň, s. r. o. V průběhu své dlouholeté normalizační činnosti se podílel na vypracování čistých norem ČSN a stejně tak i na zapracování evropských norem do ČSN. Jeho aktivity pokrývají rovněž pravidelné připomínkování evropských norem v oblasti ocelí, neželezných kovů, litin, nedestruktivního zkoušení, svařování a povrchových úprav. Spolu s tím je třeba vyzdvihnout také jeho přednáškovou činnost, zaměřenou zejména na oblast týkající se materiálů, a to nejen pro české a slovenské podniky, ale také pro střední odborné školy a ZČU v Plzni. Dlouhých let byl rovněž předsedou České společnosti pro technickou normalizaci, kde odvedl nesmírné množství záslužné práce. Ocenění zaslouží především pořádání seminářů pro technickou normalizaci na téma Evropské normy v technické praxi. Do oblasti jeho působení patří i rozsáhlé a nesmírně záslužné aktivity zahraniční.

Za všechny jmenujme alespoň spolupráci s německou společností DIN ANP nebo organizování semináře s mezinárodní účastí normalizačních společností DIN ANP a rakouskou na téma sbližování přes hranice v Českých Budějovicích ve spolupráci s radnicí a ředitelem pivovaru Budvar po přijetí ÚNMZ do evropské normalizace. Jako velice přínosné lze označit i konzultace se zástupcem CEN profesorem Hesserem z hamburské vojenské akademie při hodnocení úrovně technické normalizace v České republice formou auditu pro CEN. Jeho návštěva ve Škodovce v podnikové normalizaci předčila veškerá jeho očekávání a vysoce ocenil jak organizaci normalizační činnosti, tak systém uložení platných norem a dokumentů. Za svou obětavou práci pro technickou normalizaci pan Oboňa postupně obdržel v roce 2002 Čestné uznání Vladimíra Lista a v roce 2005 Cenu Vladimíra Lista.